Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van Eenvoudigewebsitebouwen.nl.1.2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, telefonisch of per e-mail  bevestigd, van levering  van één of meer producten of diensten van Eenvoudigewebsitebouwen.nl. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en alle door Eenvoudigewebsitebouwen.nl  gesloten overeenkomsten en verrichte diensten. 2.2. Door de bevestiging per mail of enigerlei schriftelijke bevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Eenvoudigewebsitebouwen.nl en dat hij met deze Algemene voorwaarden akkoord gaat die op de website staat . 2.3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Eenvoudigewebsitebouwen.nl alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Eenvoudigewebsitebouwen.nl.2.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Eenvoudigewebsitebouwen.nl niet bindend en niet van toepassing. 

Artikel 3: Offertes

3.1. Per opdracht zal Eenvoudigewebsitebouwen.nl een offerte uitbrengen. In deze  offerte wordt de inhoud van het project  beschreven en zullen de  kosten zo precies mogelijk worden geraamd.3.2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 14 dagen geldig.3.3. Alle offertes van Eenvoudigewebsitebouwen.nl zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.3.4. Eenvoudigewebsitebouwen.nl verzendt alléén offertes via e-mail, de opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het uitprinten hiervan. 

Artikel 4: Website

4.1. Direct na oplevering van de website(s) betaald de opdrachtgever het overeengekomen bedrag, uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening.4.2. Na het goedkeuren van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.4.3. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Eenvoudigewebsitebouwen.nl behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.4.4. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Eenvoudigewebsitebouwen.nl nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van Eenvoudigewebsitebouwen.nl en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Eenvoudigewebsitebouwen.nl haar werkzaamheden en is de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.4.5. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Eenvoudigewebsitebouwen.nl is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Eenvoudigewebsitebouwen.nl is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Eenvoudigewebsitebouwen.nl kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.4.6. Eenvoudigewebsitebouwen.nl behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.4.7. Eenvoudigewebsitebouwen.nl is gerechtigd de website van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. 

Artikel 5: Browser Compatibiliteit

5.1. Voor websites draagt Eenvoudigewebsitebouwen.nl de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Firefox, Google etc), maar Eenvoudigewebsitebouwen.nl is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers mbt weergave en kleuren. Eenvoudigewebsitebouwen.nl garandeert op generlei wijze dat het door Eenvoudigewebsitebouwen.nl gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven. 

Artikel 6: Onderhoud Website

Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website.6.1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website nadat deze website is opgeleverd en afgeleverd aan de  opdrachtgever. 6.2. Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website geldt een tarief conform de aangeboden offerte van Eenvoudigewebsitebouwen.nl.6.3. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 1 jaar na oplevering van een nieuwe door Eenvoudigewebsitebouwen.nl geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op  hoofdlijnen identiek blijven. 

Artikel 7: Levering en Levertijd

7.1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.7.2. De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.7.3  Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Eenvoudigewebsitebouwen.nl zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. 

Artikel 8: Overmacht

8.1. In geval van overmacht is Eenvoudigewebsitebouwen.nl gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.8.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd .8.3. Eenvoudigewebsitebouwen.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting provider, domein naam registrant of anderen waarop Eenvoudigewebsitebouwen.nl geen invloed kan uitoefenen. Indien zulks gebeurtenis plaatsvindt verwijst Eenvoudigewebsitebouwen.nl naar de Algemene Voorwaarden van desbetreffende derden. 

Artikel 9: Geheimhouding

9.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Artikel 10: Prijzen

10.1. Alle op de Eenvoudigewebsitebouwen.nl website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. 

Artikel 11: Betaling

11.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te geschieden.11.2. De opdrachtgever ontvangt een factuur per e-mail. Deze dient door de opdrachtgever uitgeprint te worden voor zijn eigen boekhouding . 

Artikel 12: Eigendomsrecht

12.1. Eenvoudigewebsitebouwen.nl behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen en websites, totdat de koopprijs voor al deze goederen of websites geheel is voldaan. 

 Artikel 13: Privacy bepalingen

13.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Eenvoudigewebsitebouwen.nl verstrekt deze informatie,naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Indien Eenvoudigewebsitebouwen.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.Eenvoudigewebsitebouwen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eenvoudigewebsitebouwen.nl is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.Indien Eenvoudigewebsitebouwen.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Eenvoudigewebsitebouwen.nl beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.Eenvoudigewebsitebouwen.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Eenvoudigewebsitebouwen.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Eenvoudigewebsitebouwen.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.Eenvoudigewebsitebouwen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Download als PDF-bestand